Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Základní organizace KSČM Paskov

Motto: " Domov je místo,co ti osudem, ať chceš nebo nechceš. Neboť je z věcí na světě, které si neze vybrat z tisící...                     Domov je čest, kteréžto dostojíme, aby náš život měl svou zdejší cenu. "

Vážení spoluobčané,

čtyři roky utekly jako voda a jsou tu další volby do zastupitelstva. V uplynulém období jsme se podíleli na vedení města a pokud dostaneme Vaši důvěru i pro další volební období, chceme pokračovat v prosazování takových řešení, která povedou k dalšímu zlepšení podmínek pro život všech občanů města.

Volební strana č.4 

"Paskov a Oprechtice náš domov" Sdružení politické strany KSČM a nezávislých kandidátů                      je složena z lidí,kteří již mnohokrát prokázali, že pro řešení problémů obce, pro organizování jejího kulturního, sportovního a společenského života, jsou ochotni nezištně věnovat svůj um a obětovat volný čas.

Za důležité považujeme :

v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí

- dále spolupracovat s Policií ČR a Městskou policií F-M na vytváření podmínek pro snižování kriminality na katastru města a v souladu s platnými zákony zajistit monitorování rizikových lokalit

- nekompromisně hájit zájmy občanů města vůči průmyslovým podnikům a institucím, které svou činností negativně ovlivňují podmínky pro náš život

- vytvářet podmínky pro průběžnou likvidaci komunálního odpadu zřízením místa pro jeho shromažďování i mimo termíny velkokapacitních sběrů

- vytvářet podmínky pro zlepšování požární ochrany (průběžně dovybavovat Výjezdové jednotky SDH Paskov a Oprechtice), protipovodňové ochrany a ochrany obyvatelstva v případě průmyslové havárie

- prosazovat úpravy vodních toků tak, aby se předešlo záplavám a škodám na majetku, přitom aby při nich nedocházelo ke zbytečné likvidaci stromů a keřů

v oblasti dopravy a dopravní obslužnosti

- vytrvale jednat s příslušnými správci komunikací (Správa silnic a dálnic Moravskoslezského kraje, Generální ředitelství silnic a dálnic), aby provoz na nich byl usměrňován tak, aby nedocházelo ke zbytečnému omezování jejich užívání a poškozování

- naše místní komunikace, mosty a chodníky řádně udržovat a průběžně opravovat, operativně zajišťovat jejich čištění a zimní údržbu

- doplnit kapacitu parkovacích ploch pro osobní automobily na sídlištích

- v rámci poskytování dotací přepravcům hromadné dopravní přepravy zajistit její bezplatné používání pro naše seniory

v oblasti bydlení

- aktivně vytvářet podmínky pro výstavbu rodinných domků přípravou inženýrských sítí a místních komunikací

- řádně pečovat o bytový fond města a zlepšovat jeho kvalitu

v oblasti školství

- dbát na to, aby naše děti a mládež měla co nejlepší materiálně technické podmínky jak v mateřské i základní škole, tak i v ZUŠ Vratimov, pobočce Jaroslava Vostradovského v Paskově

- pro zvyšování úrovně vzdělávání a dobrého jména škol velmi úzce spolupracovat s jejich vedením na zvyšování kvality výuky a jejím dalším rozvoji

v oblasti služeb a zařízení pro seniory

-  spolupracovat s organizacemi poskytujícími služby pro seniory a vytvářet podmínky pro jejich další rozvoj (např. pronájem prostor v areálu zámku)

- zajistit přestavbu domu č.p. 156 v areálu paskovského zámku na byty pro seniory (dle zpracované studie), včetně relaxační zahrady přístupné veřejnosti

v oblasti kultury a sportu

- pečovat o kulturní a přírodní památky s maximálně možným využitím dotačních prostředků pro tuto oblast

- vytvářet podmínky pro postupné využití celého areálu zámku (včetně parku) jako správního kulturního a vzdělávacího centra města

- postupně vytvořit rekonstrukcí budovy č.p. 1 v areálu zámku podmínky pro zkvalitnění činnosti místní knihovny

- vytvořit prostor pro výstavní expozici věnovanou dějinám Paskova i pro instalaci dalších výstav ve spolupráci s okolními muzei

- realizovat potřebnou rekonstrukci a zateplení budovy kina, tak aby se  zlepšily podmínky pro multifunkční využití této budovy a dosáhlo se úspor na vytápění

- organizovat kulturně společenský a sportovní život v obci a tím vytvářet podmínky pro posilování vědomí sounáležitosti k obci

- podporovat finančně a materiálně spolky a organizace, kluby důchodců, které mají v této oblasti nezastupitelnou roli, jelikož organizují sportovní a kulturní aktivity pro děti a mládež - v duchu hesla " Dítě,které si hraje, nezlobí". Přitom realizovat taková opatření, aby byl provoz sportovních zařízení úsporný, při maximálním využití

- vytvářet materiální podmínky pro volnočasové aktivity, podporovat a oceňovat vedoucí kroužků a trenéry oddílů

v oblasti hospodaření a správy majetku města

- dbát na to, aby hospodaření bylo průhledné a informace o něm byly pravidelně zveřejňovány na jednáních zastupitelstva a webových stránkách města

- organizování výběrových řízení v souladu s platnými předpisy považujeme za samozřejmost, stejně tak jako veřejné informování občanů o jejich výsledku

- v této oblasti si umíme představit vytvoření více pracovních příležitostí pro ty, kteří přišli o práci a mají zájem pracovat

 

Jsme si vědomi, že většina řešení je závislá na finančních možnostech města, proto nebudeme podporovat nerozumné zadlužování, ale budeme aktivně jednat o získání dotačních zdrojů z kraje, státu i EU.

Zvláštní důraz klademe na informovanost občanů, ale i získávání jejich názorů a námětů k řešení problémů, které jim přináší život v našem městě. Před přijetím závažného rozhodnutí využijeme institutu REFERENDA , jediného zákonem stanoveného nástroje přímé demokracie.

Za samozřejmé považujeme aktivní, pravidelnou komunikaci se zástupci firem a institucí působících na katastru města, připomínat jim,že jsou jeho součástí a nesou svůj podíl na tom, jak město vypadá.

Aktivně se zapojíme do činnosti Reginu Slezská brána, dobrovolného svazku Olešná a dalších organizací měst a obcí s cílem získat další finanční zdroje, případně realizovat společné projekty pro rozvoj regionu.

TOPlist